Ogólne warunki dla klientów prywatnych (konsumentów)

§1 Strona umowy

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) zostaje zawarta umowa pomiędzy klientem a Crescience UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),  Nordendstr. 3, 86956 Schongau, HRB 228381 - zwana dalej dostawcą - zostaje zawarta następująca umowa.

§2 Przedmiot umowy

Niniejsza umowa reguluje sprzedaż nowych towarów z zakresu produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego dostawcy. Ze względu na szczegóły danej oferty odsyłamy do opisu produktu na stronie oferty.

§3 Zawarcie umowy

Umowa zawierana jest wyłącznie w elektronicznych transakcjach handlowych za pośrednictwem systemu sklepowego. W tym kontekście przedstawione oferty stanowią niewiążące zaproszenie do złożenia oferty poprzez zamówienie klienta, którą dostawca może następnie zaakceptować. Proces zamawiania w celu zawarcia umowy obejmuje następujące kroki w systemie sklepowym:

 • Wybór oferty w żądanej specyfikacji (rozmiar, kolor, ilość)
 • Dodanie oferty do koszyka
 • Naciśnięcie przycisku "Checkout".
 • Wprowadzanie adresu do faktury i dostawy
 • Wybór metody płatności
 • Przegląd i opracowanie zlecenia i wszystkich wpisów
 • Naciśnięcie przycisku "Kup teraz".
 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia
 • Z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia umowa zostaje zawarta.

§4 Czas trwania umowy

Umowa została zawarta na okres jednej dostawy, z możliwością jej wypowiedzenia. Cena całkowita jest obliczana na podstawie następujących składników: Od ceny wynikającej z dodania pozycji w koszyku, powiększonej o ewentualne koszty wysyłki.

§5 Zachowanie tytułu

Do momentu całkowitej zapłaty dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy.

§6 Zastrzeżenia

Dostawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia usługi równoważnej pod względem jakości i ceny. Serwis prezentowany w sklepie jest wzorcowy, a nie indywidualny, umowny. Oferent zastrzega sobie prawo do niewykonania obiecanej usługi w przypadku niedostępności.

§7 Ceny, koszty wysyłki, koszty zwrotu

Wszystkie ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Oprócz cen końcowych, w zależności od sposobu wysyłki, powstają dalsze koszty, które są wyświetlane przed wysłaniem zamówienia. Jeżeli prawo do odstąpienia od umowy istnieje i zostanie wykorzystane, klient ponosi koszty zwrotu.

§8 Warunki płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty lub przelewu kwoty widniejącej na fakturze na konto podane na fakturze niezwłocznie po jej otrzymaniu. Płatność jest wymagalna od daty wystawienia faktury bez potrąceń. Klient popada w zwłokę dopiero po upomnieniu.

§9 Warunki dostawy

Towar zostanie wysłany niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania płatności. Wysyłka odbywa się średnio najpóźniej po dwóch dniach. W przypadku wysyłki do miejsc przeznaczenia w Republice Federalnej Niemiec, z wyjątkiem wysp, przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w piątym dniu roboczym po otrzymaniu płatności. Standardowy czas dostawy wynosi pięć dni, chyba że w opisie przedmiotu podano inaczej. Dostawca wysyła zamówienie z własnego magazynu, gdy tylko całe zamówienie znajdzie się tam na stanie. Jeżeli dostawca nie ponosi odpowiedzialności za trwałą przeszkodę w dostawie, w szczególności za siłę wyższą lub niedostarczenie towaru przez jego własnych dostawców, mimo że odpowiednia transakcja pokrywająca została dokonana w odpowiednim czasie, dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy z kontrahentem w tym zakresie. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wszelkie otrzymane świadczenia, w szczególności płatności, zostaną mu zwrócone.

W przypadku wysyłki do miejsc przeznaczenia poza Republiką Federalną Niemiec i na wyspach, czas dostawy różni się o okres czasu, który można sprawdzić u dostawcy usług spedycyjnych, o ile nie zostało to oddzielnie uzgodnione.

W przypadku dostaw zagranicznych za cło i podatki importowe odpowiada odbiorca.

§10 Gwarancja

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady oferowanych usług zgodnie z odpowiednimi przepisami niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). W przypadku odstępstw od tej zasady, gwarancja jest regulowana odpowiednimi postanowieniami Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, okres gwarancji na nowe towary jest ograniczony do jednego roku. Dostawca ma prawo wyboru między naprawą a nową dostawą w przypadku późniejszego wykonania, jeśli towar jest nowy, a klient jest przedsiębiorcą. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, gwarancja na towary używane jest wykluczona. Jeśli klient jest konsumentem, okres gwarancji na towary używane jest ograniczony do jednego roku. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu naruszenia życia, ciała, zdrowia lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą być koniecznie spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Nie dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych po rażąco niedbałym lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez świadczeniodawcę, jego przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika. We wszystkich innych kwestiach stosuje się przepisy ustawowe.

§11 Sporządzanie projektów umów

Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, ryzyko przypadkowej utraty i/lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania lub w przypadku wysyłki z chwilą dostarczenia towaru do wybranego usługodawcy. Klient nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do zapisanego tekstu umowy. Klient może skorygować błędy w danych wejściowych podczas procesu zamawiania. W tym celu może on postępować w następujący sposób: poprzez natychmiastowe powiadomienie dostawcy drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail na adres info[@]crescience.de .

§12 Prawo do odstąpienia od umowy i obsługa klienta

Polityka anulowania

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia,

 • W przypadku umowy sprzedaży: w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, wzięła lub wzięła w posiadanie ostatni towar.
 • W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów zamówionych przez konsumenta jako część jednego zamówienia i dostarczanych osobno: w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, wzięła lub wzięła w posiadanie ostatni towar.
 • W przypadku umowy o dostawę towarów w kilku częściowych partiach lub sztukach: w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.
 • W przypadku umowy o regularną dostawę towarów w ustalonym okresie czasu: w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięliście lub wzięła w posiadanie pierwszy towar.

Jeśli kilka alternatyw pokrywa się, decydujący jest ostatni punkt w czasie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau, info@crescience.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas niedroga dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać nam (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Koniec polityki anulowania

§13 Zastrzeżenie

Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone, o ile z poniższych powodów nie wynika inaczej. Dotyczy to również przedstawicieli i pomocników usługodawcy, jeśli klient będzie wnosił przeciwko nim roszczenia odszkodowawcze. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu naruszenia życia, ciała, zdrowia lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą być koniecznie spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Nie dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych po rażąco niedbałym lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez świadczeniodawcę, jego przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika.

§14 Zakaz cesji i zastawiania

Wierzytelności lub prawa klienta wobec usługodawcy nie mogą zostać scedowane lub zastawione bez zgody usługodawcy, chyba że klient udowodnił uzasadniony interes w cesji lub zastawie.

§15 Język, miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

Umowę sporządza się w języku niemieckim. Dalsza realizacja stosunku umownego odbywa się w języku niemieckim. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej, miejscem jurysdykcji są Niemcy. W przypadku dostawy do obszarów poza Unią Europejską, obowiązuje prawo kraju przeznaczenia. W przypadku konsumentów obowiązuje to tylko o tyle, o ile nie jest to ograniczone przepisami prawa państwa, w którym klient ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

§16 Ochrona danych

W związku z zainicjowaniem, zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy kupna na podstawie niniejszych OWH dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez oferenta. Odbywa się to w ramach przepisów ustawowych. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych klienta osobom trzecim, chyba że byłby do tego prawnie zobowiązany lub klient wyraził na to wcześniej wyraźną zgodę. W przypadku korzystania z usług osób trzecich w związku z obsługą procedur przetwarzania danych, należy przestrzegać przepisów federalnej ustawy o ochronie danych. Dane podane przez klienta w trakcie składania zamówienia będą przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z klientem w ramach realizacji umowy i tylko w celu, w jakim klient je podał. Dane te zostaną przekazane firmie spedycyjnej, która jest odpowiedzialna za dostawę towaru zgodnie z zamówieniem, tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Dane dotyczące płatności zostaną przekazane do instytucji kredytowej, której zlecono płatność. O ile dostawca podlega okresom przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym lub podatkowym, przechowywanie niektórych danych może trwać do dziesięciu lat. Podczas wizyty w sklepie internetowym dostawcy rejestrowane są anonimowe dane, które nie pozwalają na wyciąganie wniosków na temat danych osobowych i nie mają takiego zamiaru, w szczególności adres IP, data, godzina, typ przeglądarki, system operacyjny i odwiedzane strony. Na życzenie klienta dane osobowe zostaną usunięte, poprawione lub zablokowane w ramach przepisów prawnych. Możliwa jest swobodna informacja o wszystkich danych osobowych klienta. W przypadku pytań i wniosków o usunięcie, poprawienie lub zablokowanie danych osobowych, jak również gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, klient może skontaktować się z następującym adresem:
(Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau, info@crescience.de)

klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWH nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.


AGB utworzony poprzez
Generator Deutsche Anwaltshotline AG

Od niedzieli 19.11. do niedzieli 26.11. BEZPIECZNE oferty, którym nie można się oprzeć!

BLACK CYBER MEGA SUPER WYPRZEDAŻ