Warunki uczestnictwa w programie partnerskim Crescience

Rejestrując się jako partner w programie partnerskim crescience ("Program"), użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki ("Warunki korzystania").

crescience zastrzega sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania Warunków użytkowania od czasu do czasu bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom użytkowania. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian uznaje się za akceptację tych zmian.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta użytkownika i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji zarobionych przez użytkownika w czasie naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki otwarcia rachunku partnerskiego

Linki/grafiki na Twojej stronie internetowej, w Twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego, zostanie Ci przydzielony unikalny kod partnerski. Dozwolone jest umieszczanie linków, banerów lub innych elementów graficznych dostarczonych przez nas wraz z kodem partnerskim na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail lub w innych formach komunikacji. Dostarczymy Ci wytyczne, style linków i grafiki, które możesz wykorzystać do zamieszczenia linku do crescience. Możemy zmienić wygląd grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez uprzedzenia.

W celu umożliwienia dokładnego śledzenia, raportowania i naliczania opłat za polecenie, dostarczymy Użytkownikowi specjalne formaty linków, które należy stosować we wszelkich linkach pomiędzy stroną Użytkownika a crescience. Użytkownik musi zadbać o to, by każdy z linków pomiędzy jego stroną a crescience prawidłowo wykorzystywał takie specjalne formaty linków. Linki do crescience umieszczone na stronie internetowej Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową, które prawidłowo wykorzystują takie specjalne formaty linków, są określane jako "Linki Specjalne". Użytkownik otrzyma wynagrodzenie za polecenie jedynie w odniesieniu do sprzedaży produktu crescience dokonanej bezpośrednio za pośrednictwem Specjalnych Linków; nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie użytkownika lub osoby przez niego poleconej w korzystaniu ze Specjalnych Linków lub nieprawidłowe wprowadzenie jego Kodu Afiliacyjnego, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może spowodować obniżenie wszelkich kwot, które w przeciwnym razie zostałyby wypłacone użytkownikowi na mocy niniejszego Porozumienia.

Linki afiliacyjne powinny wskazywać na stronę reklamowanego produktu.

Opłaty/prowizje agencji i płatności

Aby sprzedaż produktu kwalifikowała się do otrzymania prowizji za polecenie, klient musi kliknąć na specjalny link na Twojej stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub innej formie komunikacji na https://cre.science i złożyć zamówienie na produkt.

Prowizję wypłacamy tylko za linki, które są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy. Nie wypłacamy prowizji, gdy ktoś powie, że dokonał zakupu lub gdy ktoś powie, że wpisał kod polecający, jeśli nie zostało to zarejestrowane przez nasz system. Prowizję możemy wypłacić tylko od transakcji wygenerowanych poprzez odpowiednio sformatowane linki specjalne, które są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia prowizji, co do których stwierdzono, że stosują nieuczciwe, nielegalne lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu.

Wypłaty są możliwe tylko wtedy, gdy zarobisz więcej niż 20.00 EUR w przychodach z programu partnerskiego. Jeśli Twój rachunek partnerski nigdy nie przekroczy progu 20.00 EUR, Twoje prowizje nie zostaną ani zrealizowane, ani wypłacone.

Zidentyfikuj się jako partner Crescience

Zabrania się wydawania komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub uczestnictwa w Programie; takie działanie może skutkować wykluczeniem z Programu. Ponadto, Użytkownik nie może w żaden sposób wprowadzać w błąd lub upiększać relacji między nami a użytkownikiem, twierdzić, że opracowuje nasze produkty, twierdzić, że jest częścią crescience, ani wyrażać lub sugerować jakichkolwiek relacji lub powiązań między nami a użytkownikiem lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne).

Nie wolno kupować żadnych produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą (według naszego uznania) skutkować wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Data płatności

Tak długo, jak Twój obecny dochód z programu partnerskiego jest powyżej 20,00 EUR, będziesz otrzymywał wynagrodzenie co miesiąc. Jeśli od ostatniej wypłaty nie zarobiłeś 20,00 EUR, wypłacimy Ci pieniądze w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy nabywają produkty za pośrednictwem tego programu, są uważani za naszych klientów. W związku z tym, wszystkie nasze zasady, polityki i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów mają zastosowanie do tych klientów. Możemy w każdej chwili zmienić nasze zasady i procedury operacyjne. Na przykład, będziemy wyceniać produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszą własną polityką cenową. Ceny i dostępność produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą mieć wpływ na produkty wymienione na Twojej stronie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów na swojej stronie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności lub ceny żadnego konkretnego produktu.

Odpowiedzialność jako partner

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej strony internetowej oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na jego stronie. Na przykład, będziesz wyłącznie odpowiedzialny za:

- Techniczna obsługa Twojej strony internetowej i wszystkich związanych z nią urządzeń
- Upewnić się, że wyświetlanie określonych linków na stronie internetowej nie narusza żadnych umów pomiędzy użytkownikiem a osobami trzecimi (w tym, bez ograniczeń, wszelkich ograniczeń lub wymogów nałożonych na użytkownika przez osoby trzecie hostujące stronę internetową)
- Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczonych na stronie internetowej (w tym, między innymi, wszelkich materiałów związanych z produktami oraz wszelkich informacji zamieszczonych na stronie internetowej lub linków do nich).
- Upewnij się, że materiały zamieszczone na Twojej stronie internetowej nie naruszają praw osób trzecich (w tym, na przykład, praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności).
- Upewnij się, że materiały publikowane na Twojej stronie nie są obraźliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem
- Upewnij się, że Twoja strona internetowa dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób zbierasz, wykorzystujesz, przechowujesz i ujawniasz informacje zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą dostarczać treści i/lub reklamy i zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających oraz umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Czas trwania partnerstwa

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w momencie zaakceptowania przez nas Państwa Aplikacji Programowej i kończy się w momencie rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, poprzez pisemne wypowiedzenie drugiej stronie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej strony internetowej wszystkie linki do https://cre.science oraz wszystkie nasze znaki towarowe, szatę graficzną i logo, a także wszystkie inne materiały dostarczone Ci przez nas lub w naszym imieniu na mocy niniejszej Umowy lub w związku z Programem. crescience zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu Programu, crescience zapłaci wszelkie zaległe przychody przekraczające kwotę 20,00 EUR.

Zakończenie

crescience ma prawo, według własnego uznania, zawiesić lub zlikwidować konto użytkownika w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, oraz odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub innych usług crescience. Takie zakończenie usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie konta użytkownika lub jego dostępu do konta oraz przepadek i zrzeczenie się wszelkich potencjalnych lub należnych prowizji na koncie użytkownika, jeśli zostały one uzyskane za pomocą oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywnych metod sprzedaży lub marketingu (w tym, bez ograniczeń, spamu). crescience zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Stosunki między stronami

Ty i my jesteśmy niezależnymi wykonawcami i nic w tej Umowie nie tworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie jesteś upoważniony do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Użytkownik nie będzie składał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie internetowej, czy w inny sposób, które mogłyby w sposób uzasadniony zaprzeczać postanowieniom niniejszej sekcji.

Zastrzeżenie

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne lub wynikowe (lub utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza całkowita odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekracza całkowitej kwoty opłat za polecenie wypłaconych lub należnych Klientowi na mocy niniejszej Umowy.

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszalności lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu wykonania, przebiegu transakcji lub przebiegu użytkowania). Ponadto nie gwarantujemy, że działanie crescience będzie nieprzerwane i bezbłędne i nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek przerw lub błędów.