Polityka anulowania

Polityka anulowania

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia,

 • W przypadku umowy sprzedaży: w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, wzięła lub wzięła w posiadanie ostatni towar.
 • W przypadku umowy dotyczącej kilku towarów zamówionych przez konsumenta jako część jednego zamówienia i dostarczanych osobno: w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, wzięła lub wzięła w posiadanie ostatni towar.
 • W przypadku umowy o dostawę towarów w kilku częściowych partiach lub sztukach: w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki.
 • W przypadku umowy o regularną dostawę towarów w ustalonym okresie czasu: w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięliście lub wzięła w posiadanie pierwszy towar.

Jeśli kilka alternatyw pokrywa się, decydujący jest ostatni punkt w czasie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Niederhofener Str. 8, 86972 Altenstadt, info@cre.science) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz). - Do Crescience UG (haftungsbeschränkt), Niederhofener Str. 8, 86972 Altenstadt, info@cre.science:

 • Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odwołuję (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*): _____________________________________________________
 • Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*):____________________________________________________________________
 • Name des/der Verbraucher(s):_____________________________________________________________________
 • Anschrift des/der Verbraucher(s):__________________________________________________________________
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej): _____________________________
 • Datum:______________________________________________________________________________________________
  (*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas niedroga dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Niederhofener Str. 8, 86972 Altenstadt) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomił nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

Koniec polityki anulowania

Od niedzieli 19.11. do niedzieli 26.11. BEZPIECZNE oferty, którym nie można się oprzeć!

BLACK CYBER MEGA SUPER WYPRZEDAŻ