Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag,

 • In het geval van een koopcontract: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
 • In geval van een overeenkomst betreffende verscheidene goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
 • In geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende deelzendingen of stukken: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste voorwerp in ontvangst heeft genomen.
 • In het geval van een overeenkomst voor de geregelde levering van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Indien verschillende alternatieven samenvallen, is het laatste tijdstip doorslaggevend.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau, info@crescience.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde model-annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden). - Aan Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau, info@crescience.de:

 • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*):_____________________________________________________
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*):____________________________________________________________________
 • Name des/der Verbraucher(s):_____________________________________________________________________
 • Anschrift des/der Verbraucher(s):__________________________________________________________________
 • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier):_____________________________
 • Datum:______________________________________________________________________________________________
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping in kennis heeft gesteld, aan ons (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau) terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden