Algemene voorwaarden voor particuliere klanten (Consumenten)

§1 Contractuele partner

Op basis van deze Algemene Voorwaarden (AV) komt een overeenkomst tot stand tussen de klant en de Crescience UG (haftungsbeschränkt),  Nordendstr. 3, 86956 Schongau, HRB 228381 - hierna te noemen de leverancier - wordt de volgende overeenkomst gesloten.

§2 Voorwerp van de overeenkomst

Dit contract regelt de verkoop van nieuwe goederen op het gebied van elektronische producten via de onlineshop van de leverancier. Voor meer informatie over de betreffende aanbieding verwijzen wij u naar de productbeschrijving op de aanbiedingspagina.

§3 Sluiting van de overeenkomst

De overeenkomst wordt uitsluitend gesloten in elektronische handelstransacties via het shopsysteem. In dit verband vormen de gepresenteerde aanbiedingen een niet-bindende uitnodiging om via de bestelling van de klant een aanbod te doen, dat de leverancier vervolgens kan aanvaarden. Het bestelproces voor de sluiting van het contract omvat de volgende stappen in het winkelsysteem:

 • Selectie van het aanbod in de gewenste specificatie (grootte, kleur, hoeveelheid)
 • De aanbieding toevoegen aan de winkelwagen
 • Druk op de 'Afrekenen' knop
 • Voer het factuur- en afleveradres in
 • Selectie van de betalingsmethode
 • Controle en verwerking van de bestelling en alle boekingen
 • Druk op de "Koop nu" knop
 • Bevestigingse-mail dat de bestelling is ontvangen
 • De overeenkomst komt tot stand met het verzenden van de orderbevestiging.

§4 Duur van de overeenkomst

Behoudens opzegging heeft het contract een looptijd van één levering. De totale prijs wordt berekend op basis van de volgende componenten: De prijs die voortvloeit uit de optelling van de artikelen in het winkelmandje en de eventuele verzendkosten.

§5 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot op het ogenblik van de volledige betaling.

§6 Reserveringen

De leverancier behoudt zich het recht voor een dienst te verlenen die kwalitatief en qua prijs gelijkwaardig is. De in de winkel getoonde service is voorbeeldig en niet de individuele, contractuele service. De aanbieder behoudt zich het recht voor de beloofde dienst niet te verlenen indien deze niet beschikbaar is.

§7 Prijzen, verzendingskosten, retourkosten

Alle prijzen zijn definitieve prijzen en inclusief de wettelijk voorgeschreven BTW. Naast de definitieve prijzen worden, afhankelijk van de verzendmethode, nog andere kosten in rekening gebracht, die vóór de verzending van de bestelling worden aangegeven. Indien er een herroepingsrecht bestaat en dit recht wordt uitgeoefend, draagt de klant de kosten van de terugzending.

§8 Betalingsvoorwaarden

De klant is verplicht het op de factuur vermelde bedrag onmiddellijk na ontvangst van de factuur te betalen of over te maken op de op de factuur vermelde rekening. Betaling is verschuldigd zonder aftrek vanaf de datum van de factuur. De klant is pas in gebreke na een aanmaning.

§9 Leveringsvoorwaarden

De goederen worden onmiddellijk verzonden na bevestiging van ontvangst van betaling. Gemiddeld worden de goederen uiterlijk na twee dagen verzonden. Voor verzending naar bestemmingen in de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van eilanden, verplicht de ondernemer zich tot levering op de vijfde werkdag na ontvangst van de betaling. De standaard levertijd is vijf dagen, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving. De Leverancier zal de bestelling vanuit zijn eigen magazijn verzenden, zodra de gehele bestelling daar in voorraad is. Indien de leverancier niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, in het bijzonder overmacht of niet-levering door zijn eigen leveranciers, hoewel een overeenkomstige dektransactie tijdig werd uitgevoerd, heeft de leverancier het recht zich uit een contract met de afnemer terug te trekken in dit opzicht. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en alle ontvangen diensten, met name betalingen, worden terugbetaald.

Voor verzendbestemmingen buiten de Bondsrepubliek Duitsland en op eilanden wijkt de levertijd af van de levertijd die bij de verzendaanbieder kan worden opgevraagd, indien hierover geen afzonderlijke overeenkomst is gesloten.

Douanerechten en invoerbelastingen zijn de verantwoordelijkheid van de ontvanger in het geval van leveringen naar het buitenland.

§10 Garantie

Consumenten hebben recht op een wettelijk recht van aansprakelijkheid voor gebreken voor de aangeboden diensten in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Indien hiervan wordt afgeweken, zijn op de garantie de desbetreffende bepalingen van de Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing. Indien de klant een ondernemer is, is de garantieperiode voor nieuwe goederen beperkt tot één jaar. De leverancier heeft het recht te kiezen tussen reparatie of nieuwe levering in geval van een latere prestatie indien de goederen nieuw zijn en de afnemer een ondernemer is. Indien de klant een ondernemer is, is de garantie voor gebruikte goederen uitgesloten. Indien de klant een consument is, is de garantieperiode voor gebruikte goederen beperkt tot één jaar. Dit geldt niet voor vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens letsel aan leven, lichaam, gezondheid of wezenlijke contractuele verplichtingen die noodzakelijkerwijs moeten worden nagekomen om het doel van de overeenkomst te bereiken. Dit geldt evenmin voor vorderingen tot schadevergoeding ten gevolge van grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de dienstverrichter of diens wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

§11 Contractontwerp

Indien de klant ondernemer is, gaat het risico van toevallig verlies en/of toevallige verslechtering van de goederen op de klant over bij de overhandiging of, in geval van verzending, bij de levering van de goederen aan de hiertoe geselecteerde dienstverlener. De klant heeft geen mogelijkheid om rechtstreeks toegang te krijgen tot de opgeslagen contracttekst. De klant kan tijdens het bestelproces fouten in de invoer corrigeren. Daartoe kan hij als volgt te werk gaan: door de leverancier onmiddellijk elektronisch op de hoogte te brengen, bv. per e-mail aan info[@]crescience.de .

§12 Herroepingsrecht en klantenservice

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht voor consumenten
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag,

 • In het geval van een koopcontract: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
 • In geval van een overeenkomst betreffende verscheidene goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
 • In geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende deelzendingen of stukken: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste voorwerp in ontvangst heeft genomen.
 • In het geval van een overeenkomst voor de geregelde levering van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Indien verschillende alternatieven samenvallen, is het laatste tijdstip doorslaggevend.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau, info@crescience.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde model-annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping in kennis heeft gesteld, aan ons (Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau) terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

§13 Disclaimer

Aanspraken op schadevergoeding door de klant zijn uitgesloten, tenzij hierna anders is bepaald. Dit geldt ook voor de vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, indien de klant schadevorderingen tegen hen instelt. Uitgesloten zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens aantasting van leven, lichaam, gezondheid of wezenlijke contractuele verplichtingen die noodzakelijkerwijs moeten worden nagekomen om het doel van het contract te bereiken. Dit geldt evenmin voor vorderingen tot schadevergoeding ten gevolge van grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de dienstverrichter of diens wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

§14 Verbod van cessie en verpanding

Vorderingen of rechten van de klant jegens de aanbieder mogen niet worden overgedragen of verpand zonder toestemming van de aanbieder, tenzij de klant een rechtmatig belang bij de overdracht of verpanding heeft aangetoond.

§15 Taal, bevoegde rechter en toepasselijk recht

Het contract wordt in het Duits opgesteld. De verdere uitvoering van de contractuele relatie geschiedt in het Duits. In geval van levering binnen de Europese Unie is Duitsland de bevoegde rechtbank. In geval van levering aan gebieden buiten de Europese Unie is het recht van het land van bestemming van toepassing. Voor consumenten geldt dit alleen voor zover dit geen beperking inhoudt van wettelijke bepalingen van de staat waar de klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.

§16 Gegevensbescherming

In verband met het initiëren, afsluiten, verwerken en terugdraaien van een koopcontract op basis van deze AV, worden gegevens door de aanbieder verzameld, opgeslagen en verwerkt. Dit geschiedt in het kader van de wettelijke bepalingen. De aanbieder zal geen persoonsgegevens van de klant aan derden bekendmaken, tenzij hij daartoe wettelijk verplicht is of de klant daar van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien voor diensten in verband met de afhandeling van verwerkingen een beroep wordt gedaan op een derde, moeten de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming in acht worden genomen. De door de klant in het kader van de bestelling verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt om in het kader van de afwikkeling van het contract contact met de klant op te nemen en alleen voor het doel waarvoor de klant de gegevens heeft verstrekt. De gegevens worden alleen doorgegeven aan het transportbedrijf dat de levering van de goederen volgens de bestelling overneemt, voor zover dat nodig is. De betalingsgegevens worden doorgegeven aan de kredietinstelling die met de betaling is belast. Voor zover de aanbieder onderworpen is aan bewaartermijnen krachtens de handels- of belastingwetgeving, kan de opslag van sommige gegevens tot tien jaar duren. Tijdens het bezoek aan de internetwinkel van de aanbieder worden geanonimiseerde gegevens geregistreerd waaruit geen conclusies over persoonsgegevens kunnen worden getrokken en die ook niet de bedoeling hebben dat te doen, met name IP-adres, datum, tijdstip, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina's. Op verzoek van de klant worden de persoonsgegevens in het kader van de wettelijke bepalingen gewist, gecorrigeerd of geblokkeerd. Gratis informatie over alle persoonlijke gegevens van de klant is mogelijk. Voor vragen en verzoeken tot het wissen, corrigeren of blokkeren van persoonsgegevens, alsmede het verzamelen, verwerken en gebruiken ervan, kan de klant contact opnemen met het volgende adres:
(Crescience UG (haftungsbeschränkt), Nordendstr. 3, 86956 Schongau, info@crescience.de)

Scheidbaarheidclausule

De ongeldigheid van een bepaling van deze AV laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


AGB gecreëerd via de
Generator van Deutsche Anwaltshotline AG

Van zondag 19.11. tot zondag 26.11. VEILIGE onweerstaanbare aanbiedingen!

ZWARTE CYBER MEGA SUPER UITVERKOOP